Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim
Melih NADİR

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube ​Müdürü

Görev yeri :Merkez
Öğrenim durumu:Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Kadro/Derece-Kad :1 1/4
Hizmet yılı :20
Dahili telefon no:0 356 228 07 00 - 190

 

ÖZGEÇMİŞ

      1968 yılında Tokat Merkezde doğdu. Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında 2009 yılında tamamladı. Sırası ile Sivas İli Yıldızeli İlçe Tarım Müdürlüğü, Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Artova ilçe Tarım Müdürlüğü ve Tokat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. Halen Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk  babasıdır. ​


 

Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

s) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

u) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü​ Faaliyetleri​​


BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ
SIRAADI SOYADIÜNVANIDAHİLİ TEL.PERSONEL  E-MAİL
1Melih NADİRŞube Md.190melih.nadir@tarim.gov.tr
2Uğur TUNCERMühendis192ugur.tuncer@tarim.gov.tr
3Mustafa PELİTMühendis200mustafa.pelit@tarim.gov.tr
4Mehmet ŞAHİNMühendis192memet.sahin@tarim.gov.tr
5Recep KARATAŞMühendis191karatasrecep@tarim.gov.tr
6Güngör ÖZTÜRKMühendis191gungor.ozturk@tarim.gov.tr
7Demet CANDEMİRMühendis193demet.candemir@tarim.gov.tr
8Özlem AYDINMühendis191ozlem.aydin@tarim.gov.tr
9Muhittin YAPICIMühendis196muhittin.yapici@tarim.gov.tr
10Cafer ELİKMühendis402cafer.elik@tarim.gov.tr
11Muzaffer İDİMühendis402muzaffer.idi@tarim.gov.tr
12Serdar GENCERMühendis196serdar.gencer@tarim.gov.tr
13Nuriye GENCERMühendis193nuriye.gencer@tarim.gov.tr
14Deniz AYDINMühendis402aydindeniz@tarim.gov.tr
15Müsemma DURUPUNARMühendis193musemma.durupunar@tarim.gov.tr
16Nurten AYATAMühendis193nurten.ayata@tarim.gov.tr
17Yunus KURTMühendis401yunis.kurt@tarim.gov.tr
18Hulusi TÜRKMühendis196hulusi.turk@tarim.gov.tr
19Ahmet SARIKAYAMühendis138sarikaya.ahmet@tarim.gov.tr
20Mitat DURANMühendis138mitat.duran@tarim.gov.tr
21Selim SARIMühendis138selim.sari@tarim.gov.tr
22Nilüfer KARAMühendis196karanilufer@tarim.gov.tr
23Metin KARATAŞMühendis200karatasmetin@tarim.gov.tr
24Mehmet BUDAKMühendis191budakmehmet@tarim.gov.tr
25Ferhat TULUKMühendis138ferhat.tuluk@tarim.gov.tr
26Ahmet ÖZDİLEKTekniker193ahmet.ozdilek@tarim.gov.tr
27Rıfat ÖZCANTekniker200rifat.ozcan@tarim.gov.tr
28Erdal KAPLANTekniker199erdal.kablan@tarim.gov.tr
29Sezai PİŞGENTekniker191sezai.pisgen@tarim.gov.tr
30Mustafa ÖZTÜRKTekniker200mustafa-ozturk@tarim.gov.tr
31Hasan PELİTTekniker193pelithasan@tarim.gov.tr
32Kudret YILDIZTekniker404kudret.yildiz@tarim.gov.tr
33Osman KOÇTekniker400kocosman@tarim.gov.tr
34Mehmet SEMERCİTekniker400mehmet.semerci@tarim.gov.tr
35Ulaş ERCİYASTekniker403ulas.erciyas@tarim.gov.tr
36Aydın AKÇATekniker404aydin.akca@tarim.gov.tr
37Selma ALTUNTekniker403selma.altun@tarim.gov.tr
38Üzeyir ÖZÇALIKTekniker403uzeyir.ozcalik@tarim.gov.tr
39Elif KAPUSUZTeknisyen402elif.ataklikapusuz@tarim.gov.tr
40Hasan YILMAZTeknisyen400h_yilmaz@tarim.gov.tr
41Hakan GÜVENVHKİ138 guvenhakan@tarim.gov.tr
42Mustafa YILDIRIMİşçi195mustafayildirim@tarim.gov.tr
43Huzur US4/C404huzur.usbasaran@tarim.gov.tr
44Ömer KASAP4/C403omer.kasap@tarim.gov.tr
45Feride RAZİ4/C400feride.razi@tarim.gov.tr
46Aysel DEMİRBAĞ4/C195aysel.demirbag@tarim.gov.tr
47Oğuz BOZYİĞİT4/C186 
48Ali ERDOĞANİşçi186 
49Halil SARGUNİşçi400 ​
Telefon  0 356 228 07 00
Faks        : 0 356 228 07 07
E-​mail    : ​60.bus@tarim.gov.tr


''