Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

 • Şube Müdürü
 • Şube Müdürlüğünün Görevleri
 • Faaliyetlerimiz
 • Personel Listesi
 • İletişim 
 Selver TALİ

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Yılı: Almus-1965

  Eğitim Durumu

Lisans                        GOP.Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Makinaları Bölümü

Ön Lisans      : Cumhuriyet Üniversitesi, Elektrik Bölümü

Lise                : Erzincan Ziraat Meslek Lisesi

 

Görev Yerleri, Görev Aldığı Proje ve Programlar

2015-…... - Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: Arazi Edindirme Şube Müdürü 

2011-2015 -Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü : Mühendis,

2010-2011 - Tokat Almus İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü : Mühendis,

2000-2010 - Almus İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü : İlçe Müdürü,

1991-2000 –Almus İlçe Tarım Müdürlüğü: Tekniker,

1990-1991 Bayburt İl Tarım Müdürlüğü : Teknisyen,

Katıldığı Bazı Seminer ve Kurslar:

-Ekim Dikim ve Gübreleme Kursu

-Sera Mekanizasyonu,

-Sığırların Bakım ve Beslenmesi,

-Bitki Koruma Ürünleri Uygulama eğitimi,

-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi,

-Damla Sulama Sistemi Projelendirilmesi.

   • Bilgi Teknolojileri

    Word, Excel, Power Point

    Medeni Durumu

    Evli, 3 Çocuk


ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI

15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda değişiklik yapılarak, 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda değişiklik yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanun kapsamında 18/12/2014 tarih ve MEV-2011-129-55 Sayılı Bakanlık Makamı Olurları ile 81 İl Müdürlüğüne ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuş, İlimizde de 02/03/2015 tarihinde faaliyete başlamıştır.

ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET KONULARI

-Satış

-İntikal

-Tarım arazilerinde cins değişikliği, ifraz ve tevhid işlemleri

-Tarım Arazileri Değer Tespiti

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünün Görevleri :

​ a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

 c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

 ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

 d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

 h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

 i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

 j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

 k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

 l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

(Kanun No. 6537  Yayım Tarihi: 15 Mayıs 2014  PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29001)

 

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

(31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA  Sayı : Sayı : 29222)

 

​​​​​TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Kanun No. 6537  Yayım Tarihi: 15 Mayıs 2014  PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29001)
TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  (31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA  Sayı : Sayı : 29222) ​ ​ ​ ​ ​ ​
​SATIŞ ​ ​ ​ ​ ​ ​
BAŞVURU SAYISIPARSEL SAYISIALAN(da)SATIŞI UYGUN GÖRÜLEN PARSEL SAYISISATIŞI UYGUN GÖRÜLEN ALAN
(da)
SATIŞI UYGUN GÖRÜLMEYEN PARSEL SAYISISATIŞI UYGUN GÖRÜLMEYEN ALAN
(da)
60611143860,2510963691,9218168,33
İNTİKAL ​ ​ ​ ​ ​​ ​
BAŞVURU SAYISIPARSEL SAYISIALAN(da)İZİN VERİLEN BAŞVURU SAYISIİZİN VERİLEN  ALAN
(da)
İZİN VERİLMEYEN BAŞVURU SAYISIİZİN VERİLMEYEN  ALAN
(da)
24023265442,942385410,42232,52
​​TARIM ARAZİLERİNDE RANT BELİRLEME ÇALIŞMALARI ​ ​ ​ ​ ​ ​
KÖY SAYISIPARSEL SAYISIALANI (da)
6811777042


Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü satış faaliyetleri olarak  2015 yılında 606 adet başvuru almış, 1114 parselde 3860,25 da tarım arazisinin satışını değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucu 1096 adet parselde 3691,92 dekar tarım arazisinin satışına izin verilmiş, 18 adet parselde 168,33 dekarın satışına izin verilmemiştir.

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü intikal faaliyetleri olarak 2015 yılında 240 adet başvuru almış, 2326 adet parselde 5442,94 da tarım arazisinin intikalini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucu 238 adet parselde 5410,42 da alanın intikaline izin verilmiş, 2 adet parsel, 32,52 da alanın intikaline izin verilmemiştir.

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü tarım arazilerinde rant belirleme faaliyetleri olarak 2015 yılında 68  köyde 1177 adet parselde 7042 da alan tarım arazisinin değer tespitini yapmıştır. 

TOKAT İLÇE BAZINDA YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ

TokatSulu KuruDikiliÖrtü Altı
 Almus75165103
 Artova85200103
 Başçiftlik80165103
 Erbaa65150103
 Merkez85175103
 Niksar85150103
 Pazar85170103
 Reşadiye70155103
 Sulusaray95165103
 Turhal70140103
 Yeşilyurt95150103
 Zile85150​​           

            


ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI-SOYADIÜNVANIE-MAİL ADRESİTELEFON NUMARASI
Selver TALİŞube Müdürüselver.tali@tarim.gov.tr166
Şükrü YILMAZMühendissukru.yilmaz@tarim.gov.tr165
Çiğdem ÖZYURTMühendiscigdem.ozyurt@tarim.gov.tr164
Serap YILMAZTeknikerserap.yilmaz@tarim.gov.tr164
Turhan KARACAOĞLUMühendisturhan.karacaoglu@tarim.gov.tr165
Melihşah COŞKUNMühendismelihsah.coskun@tarim.gov.tr165
Nagihan ÖZKANMühendisnagihan.ozkan@tarim.gov.tr164


 


Telefon  0 356 228 07 00
Faks        : 0 356 228 07 07
E-mail    : ​60.cmyb@tarim.gov.tr​

''