Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şubesi

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim
Salih ATEŞ

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube ​Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

                1974 yılında Tokat İli Reşadiye İlçesi Bozçalı Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. 1990 yılında Manisa Beydere Ziraat Meslek Lisesinden, 1998 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Seracılık Bölümünden, 2005 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu.

                1990 yılında Muş İli Hasköy İlçesinde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladı. 1993 yılında Tokat İli Reşadiye İlçesi Bozçalı Köy Grup Tarım Merkezinde 2 yıl, Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde 2 yıl teknisyen olarak çalıştı. 1997 yılında Tokat İl Müdürlüğü Bitki Koruma, Proje ve İstatistik ve Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüklerinde Ziraat Mühendisi olarak çalıştı.

                Ekim 2016 tarihinden itibaren Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

EĞİTİMLER
Bilgisayar (Office)
Süne – Kımıl Mücadelesi
Bitki Bakım ve Koruma Makinaları Kalibrasyonu
Statip – LACS (İdare ve Konrol Sistemleri)
Tarım Havzaları Üretim ve Dest. Modeli
İACS – Tarım Havzaları – Kuraklık
Dünya Ticaret Örgütü Eğitimi (Küresel Isınma)
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arz Kull. Kanunu
AB Fon Kaynakları ve Uyum Süreci
İklim Değ. Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi
Toprak Koruma Projesi Hazırlanması
Netcad
Coğrafi Bilgi Sistemleri


 

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Görevleri

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,

f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak

g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,

i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,

k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak

m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,

n) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,

o) Toprak koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,

o) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,

r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

s) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

u) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,

v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,

bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,

cc) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak

ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube MüdürlüğüFaaliyetleri​​Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Personel İsim Listesi 

S.

NO

ADI SOYADIÜNVANI
1SALİH ATEŞŞube Müdürü V.
2ŞEYDA TOPBAŞZiraat Mühendisi
3CANER AYMAKZiraat Mühendisi
4ALİ TAŞPINARZiraat Mühendisi
5HÜSEYİN SIRMAZiraat Mühendisi
6ŞÜKRAN AĞAOĞLUZiraat Mühendisi
7GÜLİN KARANZiraat Mühendisi
8GÖKHAN AKBAYZiraat Mühendisi
9VASFİYE ILIKPINAR SAYGILIZiraat Mühendisi
10AHTER ERGANElektronik Mühendisi
11HİLMİ YILDIRIMHarita Mühendisi
12KAYAHAN ATEŞHarita Mühendisi
13KEMAL BAŞTeknisyen
14ALİYE ÖKTEMTeknisyen
15AYŞE KARYAĞDIİşçi (Mühendis)
16AHMET SEZERGeçici Personel (4-C)
ŞUBE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN
17KÜRŞAD KILINÇZiraat Mühendisi Valilikte Görevli​
Telefon  0 356 228 07 00
Faks        : 0 356 228 07 07
E-​mail    : ​60.taad@tarim.gov.tr


''